Koulukuljetussääntö

 
 

Sitla 26.8.2014

§ 79

KULJETUSSÄÄNTÖ KOULUKULJETUKSISTA

Tässä asiakirjassa esitellään ne periaatteet, joiden mukaan esi- ja perusopetuksen oppilaille myönnetään koulukuljetus.

Ohjeissa on tietoa myös toimintatavoista koulukuljetuksia järjesteltäessä.

Koulukuljetukset toteutetaan perusopetuslain 32 §:n ja Forssan kaupungin sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan vahvistamia ohjeita noudattaen. Kuljetukseen oikeutettujen oppilaiden huoltajat voivat myös järjestää omalla kustannuksellaan lastensa koulumatkat haluamallaan tavalla.

Koulumatkojen käveleminen ja/tai pyöräileminen on kouluikäisille tärkeää liikuntaa. Liikkumattomuuden aiheuttamat terveyshaitat vähenevät, jos ala-asteella lapset liikkuvat vähintään kaksi tuntia ja sitä vanhemmat vähintään tunnin päivässä. Optimaalisten hyötyjen saamiseksi olisi hyvä liikkua tätäkin enemmän.

1. LIIKENNETURVALLISUUS JA VASTUUT

Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opastamaan ja opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä.

Huoltajien on huolehdittava siitä, että etenkin koulunsa aloittaville oppilaille opetetaan koulumatkareitti, aikataulut ja liikenteessä kulkeminen. Nämä asiat tulisi kerrata vuosittain.

Esioppilaat voivat kulkea matkat esiopetukseen vain täysi-ikäisen aikuisen saattamana.

Alkuopetuksen aikana - 1. ja 2. luokalla - oppilaita ei ole syytä päästää kulkemaan kouluun polkupyörällä. Pyöräilykypärän ja huomioliivin käyttöä suositellaan aina pyöräillessä. Myös heijastimien käyttö on ehdottoman tärkeää pimeään vuodenaikaan.

Lasten huoltajat vastaavat siitä, että lapsi pääsee turvallisesti kotoa linja-autoon tai taksiin ja paluumatkalla niistä kotiin.

Liikennöitsijän vastuu kattaa oppilaiden kuljetuksen kotipysäkiltä koulun pysäkille ja koulun pysäkiltä kotipysäkille.

Liikennöitsijöiden on koulukuljetuksissa noudatettava liikenneministeriön päätöstä koulu- ja päivähoitokuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä.

Oppilaan on oltava sovittuna aikana sovitulla paikalla.

Oppilaan jäädessä kuljetuksesta pois sairauden tai muun syyn takia, huoltajien on ilmoitettava asiasta liikennöitsijälle niin pian kuin mahdollista.

Koulun on ilmoitettava liikennöitsijälle muutoksista sovittuun aikatauluun. Samoin liikennöitsijän on ilmoitettava koululle/päiväkotiin kuljetusaikataulun tilapäisestä muutoksesta.

Kaupunki on vastuussa oppilaille koulussa tai koulumatkalla mahdollisesti tapahtuvista tapaturmista. Vakuutus koskee varsinaista kouluaikaa ja koulumatkaa sekä koulun järjestämiä opinto- ym. retkiä.

Kaupunki vastaa tapaturmasta aiheutuvista hoitokuluista, esinevahinkoja ei korvata. Kaupunki ei korvaa oppilaan aiheuttamaa vahinkoa toiselle osapuolelle, eikä vaatteiden, silmälasien tms. rikkoutumista. Vahingontekijä tai hänen huoltajansa on velvollinen korvaamaan lapsensa aiheuttaman vahingon.

Koulun järjestyssäännöt koskevat myös koulumatkoja.

2. YLEISET PERIAATTEET

2.1. Koulumatka

Koulumatkalla tarkoitetaan kodin ja koulun välistä matkaa, jonka oppilas kulkee lyhyintä, jalankulkukelpoista ympäri vuoden yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin.

Hammaslääkärissä käynnit eivät kuulu koulukuljetusmatkoihin.

Matkat koululaisten iltapäivätoiminnasta tai koululaisten kerhotoiminnasta tms. kotiin eivät ole kuljetusten piiriin kuuluvia koulumatkoja.

Esioppilaiden kuljettaminen päivähoitoon ja hoidosta kotiin eivät ole tässä tarkoitettuja koulumatkoja.

2.2. Koulumatkan pituus

Forssan kaupunki järjestää oppilaalle kuljetuksen koulutuksen järjestäjän osoittamaan kouluun/päiväkotiin tai korvaa huoltajalle koulumatkakustannuksia, jos koulumatka on

Kaupungin velvollisuutena ei ole järjestää koulukuljetusta ovelta - ovelle -kuljetuksena koko matkalle, vaan kuljetus voidaan järjestää myös osalle matkaa. Oppilaan tulee varautua kulkemaan omin neuvoin lähimmän koulukuljetusreitin varteen.

2.3. Koulumatkan vaarallisuus

Jos koulumatka tai osa siitä määritellään oppilaan ikä ja yksilölliset edellytykset huomioiden vaaralliseksi, kaupunki on velvollinen järjestämään kuljetuksen vaaralliseksi katsotulle koulumatkan osuudelle tai korvaamaan huoltajalle koulumatkakustannuksia oppilaan kuljettamisesta. Koulumatkan turvallisuuden arvioinnissa tarkastellaan koulumatkan liikenteellisiä yms. olosuhteita:

Vaarallisiksi tieosuuksiksi on määritelty:

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta määrittelee vaarallisen tien.

2.4. Koulumatkan vaikeus tai rasittavuus

Kaupunki on velvollinen järjestämään koulukuljetuksen tai korvaamaan huoltajalle koulumatkakustannuksia, jos matka on oppilaalle liian vaikea tai rasittava. Matkan rasittavuutta ko. oppilaalle arvioitaessa käytetään perusteena lääkärin- tms. asiantuntijalausuntoa, jonka huoltaja on velvollinen hankkimaan.

Lausunto on uusittava joka lukuvuosi, jos se ei ole luonteeltaan pysyväisluonteinen.

Koulunjohtaja päättää oppilaan tilapäisestä esim. sairastumisesta tai loukkaantumisesta johtuvasta kuljetustarpeesta.

2.5. Kuljetukset muuhun kuin lähikouluun

Perusopetuslain 6 §:n mukaan kunta osoittaa esiopetukseen tulevalle lapselle esiopetuspaikan ja oppivelvolliselle oppilaalle lähikoulun. Kaupunki on velvollinen järjestämään koulukuljetuksen ainoastaan oppilaan lähikouluun. Jos huoltajalle myönnetään oikeus valita oppilaan koulunkäyntipaikaksi muun kuin lähikoulun, on huoltaja velvollinen itse huolehtimaan oppilaan koulukuljetuksesta.

2.6. Muutto kesken lukuvuoden

Oppilaan muuttaessa kesken lukuvuoden Forssassa toisen koulun oppilasalueelle, koulukuljetus voidaan järjestää entiseen lähikouluun lukukauden loppuun.

Kun koulukuljetus järjestetään kesken lukuvuoden tapahtuvan muuton perusteella, noudatetaan koulukuljetuksen järjestämisessä pääsäännön kilometrirajoja.

3. KOULUKULJETUKSEN HAKEMINEN JA KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT

Kuljetus-/korvaushakemus mahdollisine liitteineen toimitetaan koululle kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Esioppilaiden kuljetushakemukset tehdään esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä.

Koulukuljetuksissa käytetään ensisijaisesti julkista liikennettä. Oppilas voi joutua odottamaan koulun alkamista aamulla koulussa tai kuljetuksen alkamista koulun päätyttyä.

Perusopetuslain mukaan oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas lukuvuoden alkaessa on täyttänyt 13 vuotta tai jos oppilas saa laissa tarkoitettua erityisopetusta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia. Odotusajat pyritään pitämään kohtuullisina. Kuljetusten ja koulun alkamisen odottaminen koululla tapahtuu valvotuissa olosuhteissa.

Maksuttomaan koulukuljetukseen oikeutetun oppilaan huoltajalle voidaan maksaa koulumatkakustannusten korvausta, jos huoltaja itse hoitaa oppilaan kuljetuksen siinä tapauksessa, että muuta koulukuljetuksen tarvetta ei kyseisellä suunnalla ole. Päätös korvauksen maksamisesta tehdään aina tapauskohtaisesti lukuvuodeksi kerrallaan.

4. MAKSUTTOMAN KULJETUKSEN PERUSTEET

5. SIIPIKULJETUKSET

Siipikuljetuksella tarkoitetaan Forssan kaupungin koulukuljetukseen oikeutettujen oppilaiden kuljetuksen yhteydessä tapahtuvaa muiden oppilaiden maksullista kuljetusta. Forssan kaupungilla ei ole velvollisuutta järjestää siipikuljetusta.

Siipikuljetus on tarkoitettu ensisijaisesti esi- ja perusopetuksen oppilaille, mutta myös toisen asteen opiskelijoille. Esi- ja perusopetuksen oppilaat, joilla ei ole oikeutta kuljetukseen sekä toisen asteen opiskelijat voivat kulkea koulumatkat koulukuljetuksen mukana korvausta vastaan, mikäli:

Siipikuljetuksen verollinen hinta on enintään Matkahuollon määrittämän kyseisen matkan bussilipun hinnan suuruinen.

Kuljetukseen otetaan ensisijaisesti alakoulun oppilaita, etusija on nuorimmilla oppilailla. Sen jälkeen kuljetukseen otetaan yläkoulun oppilaita ja sitten toisen asteen opiskelijoita. Toissijaisena perusteena käytetään matkaa, jolloin kauimpana asuvat ovat etusijalla.

Siipikuljetusta haetaan koulukuljetushakemuksella, joka tehdään lukukausittain. Siipikuljetukset laskutetaan lukukausittain tehdyn varauksen mukaisesti.

Oikeuden siipikuljetukseen menettää, jos Forssan kaupunki tarvitsee paikan oppilaalle, jolla on oikeus kuljetukseen. Siipikuljetusoikeuden voi menettää myös, jos kuljetuksesta aiheutuu haittaa lakisääteisten koulukuljetusten järjestämiselle. Myös oppilaan huono käytös ajoneuvossa, myöhästyminen kuljetuksesta sekä ilkivalta ajoneuvossa voivat johtaa kuljetuksen menettämiseen.

Siipikuljetuksen käyttäjän on ilmoitettava etukäteen palvelun käytön lopettamisesta Forssan kaupungille ja liikennöitsijälle.

6. KOULUKULJETUSTEN SUUNNITTELUPROSESSI

Touko-, kesä- ja heinäkuu

Elokuu

7. PÄÄTÖKSENTEKO

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta hyväksyy koulukuljetusperiaatteet. Niiden toimivuutta seurataan ja niitä voidaan tarvittaessa muuttaa lautakunnan päätöksellä.

Harkinnanvaraisista koulukuljetuksista tekee päätöksen lautakunta tai kasvatus- ja opetuspäällikkö.

Mikäli huoltajat eivät tyydy kasvatus- ja opetuspäällikön päätökseen, oikaisuvaatimuksen voi tehdä sivistys- ja tulevaisuuslautakunnalle ja sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan päätöksestä hallinto-oikeudelle.

Liikennöitsijöiden kuljetustarjouksista päätöksen tekee sivistys- ja tulevaisuuslautakunta.

8. TIEDOTTAMINEN

Tiedot koulukuljetuksista toimitetaan koteihin lukuvuosittain elokuussa ennen koulutyön alkamista.

Kasvatus- ja opetuspäällikön päättämistä harkinnanvaraisista kuljetuksista ilmoitetaan vanhemmille sivistysviraston toimesta.

Koulukuljetuksista tiedottaminen on koulukohtaisten tarpeiden mukaan esillä koulujen ja esiopetusta antavien päiväkotien vanhempainilloissa.

Koulukuljetusperiaatteet ovat luettavissa Forssan kaupungin internetsivuilla.

9. MUUTA

Koulun työsuunnitelman mukaisiin toimintoihin liittyvistä kuljetuksista, joissa kuljettajina toimii koulun henkilökunta tai toisen lapsen huoltaja, tiedotetaan aina ennalta ja ko. kuljetuksiin pyydetään kuljetettavien lasten huoltajilta lupa tapauskohtaisesti.

 

Yhteystiedot

Sivistys- ja tulevaisuuspalvelut
Kaupungintalo 1. kerros
PL 62, Turuntie 18, 30101 Forssa

Tiina Kemppainen
kasvatus- ja opetuspäällikkö
03 4141 5231
050 564 0008
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi

 
Lomakkeet
 

Lomakkeet

 
 
Linkit
 

Linkit